فهرست بستن

به جمع ما بپیوندید!

دانلود صوت به ما بپیوندید!

ما به دنبال براندازی ساختارهای لیبرالی در کشور هستیم. لیبرالها آگاه باشند، انقلاب اقتصادی نزدیک است.

نجات معیشت مردم در گروی پیاده سازی اسلام است و نه نسخه های پوسیده سرمایه گرایی!