فهرست بستن

سرمایه داری به آخر خط رسیده، بساطتان را جمع می کنیم!

دوران اقتصاد فعلی به سر آمده

 

عده ای خیال کرده اند که جنبش مردمی احیاء زکات، صرفا محفلی است که می خواهد جملات و شعارهای کلیشه ای بدهد و بگوید زکات چیز خوبی است و ثواب دارد، بدهید لطفا!!! … همین جا اعلام می کنیم که اشتباه فکر کرده اید! این جنبش بنا دارد تا وضعیت مطلوب را ترسیم کند و وضع موجود را بدون روتوش برای مردم تشریح نماید.

دو راه بیشتر نداریم: یا به سمت پیشرفت حرکت نماییم و یا مسیر عقب ماندگی را طی کنیم.

مسیر پیشرفت یعنی جامعه مبنای تصمیم گیری را بنا بر گرایش فطریش تعریف کند. ابعاد ایثار، فداکاری، گذشت، توسعه رحم، نوع دوستی، عطوفت و مهربانی و انصاف … و در یک کلام انسانیت را فعال نماید… که در نتیجه همبستگی و همدلی اجتماعی را به ارمغان می آورد.

دوران اقتصاد فعلی به سر آمده

مسیر عقب ماندگی یعنی مطلوبیت گرایی و منفعت طلبی ایدئولوژی سرمایه داری! که بر این مبنا خودخواهی، حرص، ولع، طمع و خست و مصرف گرایی مفرط را تجویز می کند که البته گویا این توحش حیوانی را به عقلانیت و انسانیت نسبت می دهند!!! احیانا اقتصاددانانی انسان را اینگونه خطاب کردند که خودشان به مرض خودخواهی و حرص و خست گرفتار بودند. یا حداقل در چنین جامعه ای عقب مانده زندگی می کردند. نتیجه آن شد که نوعی توحش را به خصلت انسانی تعبیر کردند.

آقایان لیبرال، بدانند! مردم دیگر به اراجیف شما اعتمادی ندارند. تجویزهای پوسیده سرمایه داری را به راه حل های ممتاز اسلام ترجیح نمی دهند! کافی است گوشه نگاهی به اربعین بیندازید!

حراجمعه ی بامیلو مصداق بارز ترویج طمع و مصرف گرایی مفرط است! ما می خواهیم زکات احیاء شود و لازمه آن، این است که فرهنگ و علم معارض آن باید کنار برود! بساط جمعه سیاه آمریکایی را جمع کنید. پیشرفت با بخشندگی رقم می خورد نه طمع!