فهرست بستن

می خواهند جامعه را از وادی ایمان خارج کنند!

طمع انسان را از وادی ایمان خارج می کند.

می خواهند جامعه را از وادی ایمان خارج کنند! نمی گذاریم ایران را به ویروس جمعه سیاه آمریکایی آلوده کنید!

طمع انسان را از وادی ایمان خارج می کند.