فهرست بستن

چرا در قرآن بیشتر به زکات تأکید شده تا به خمس


 

 

یکی از دلایل کثرت آیات زکات نسبت به خمس; ابتدا فراگیرتر بودن مفهوم زکات در مقایسه با خمس است. آیاتی که درباره زکات در قرآن کریم آمده است؛ همه مربوط به زکات واجب اصطلاحی فقهی نیست؛ بلکه زکات با معانی متفاوت و همراه با عناوین مختلف ذکر شده است؛ مانند زکات واجب، زکات به معنای انفاق و صدقه مستحبی، زکات به معناى پاکى. دلیل دیگر بیشتر بودن مصارف زکات نسبت به خمس است . البته این نکته نیز حائز اهمیت است که تعداد آیات در اهمیت و لزوم عمل به احکام اسلام شرط نیست بلکه باید توجه داشت قران و عترت در کنار یکدیگر هستند.