فهرست بستن

حکمت و فلسفه ی خمس و زکات

خمس و زکات نه تنها باعث طهارت اموال انسان می شود بلکه موجب طهارت روح و پاکسازی آنها از دنائتها و لئامتها و حرص و بخل و بقیه آلودگیهاست.