فهرست بستن

زکات و نماز از هم جداشدنی نیست

 

نماز و زکات از هم جدا نیست و اگر مردم زکات خود را بدهند، فقیری در کره ی زمین باقی نخواهد ماند.