فهرست بستن

صحبت های حاج آقا دانشمند راجع به خمس و زکات

 

مثال های بسیار جالب و شنیده نشده ی حاج آقا دانشمند در مورد خمس و زکات