فهرست بستن

سخنرانی استاد پناهیان در موضوع زکات و حکومت

دانلود سخنرانی استاد پناهیان در موضوع زکات و حکومت

خذ من اموالهم صدقه
از اموال این ها صدقه بگیر.همان زکات
همان نظام معیشتی که کار حاکمان جامعه است.نه کار مربیان اخلاق. باید قدرت داشته باشی،باید برای این قدرت قبلا شمشیر زده باشی،برای حفظ این قدرت نیزه ها در مرز ها وجود داشته باشد دشمنان را تار و مار کند، باید قدرت در امنیت باشد تا یک زکات بگیرد.
قانون بگذار رفتار مردم را در معیشت تنظیم کن، زکات از آنان بگیر. زکات که گرفتی توزیع زکات به میان می آید.

مطالب مرتبط: