فهرست بستن

موشن گرافی صدقه و بیمه

نهاد صدقه

آیا قمار می تواند نجات بخش بشریت باشد؟ نهاد بیمه،یکی از نهادهای مهم اقتصاد سرمایه داری است.«ترس از آینده» و «تنگناهای احتمالی»، و «جاه طلبی سرمایه داران» بیمه را پدید آورد.شاید بانکداری به دلیل آمیختگی با «ربا» نزد مذهبیون در بدنامی به سرببرد.متأسفانه «نهاد بیمه» چنان مقدس جلوه می کند که به چالش کشیدن آن مشکل است!اینجا باید فریاد زد که«بیمه و ما ادراکَ البیمه!»

مطالب مرتبط: