فهرست بستن

دسته: پرونده های ویژه‌

وجه التزام

وجه‌التزام یا بهره‌دیرکرد!؟پارادوکس بانک قرض الحسنه،بخش هفدهم

تحلیلی بر نظریه بانکداری به سبک قرض‌الحسنه یکی از چالشی‌ترین مباحث موجود، موضوع دیرکرد در نظام بانکی کشور است. اصطلاحاتی همچون «خسارت تأخیر تادیه»، «وجه…